Doktorské disertační práce

Okruhy témat doktorských disertačních prací k přijímacímu řízení na doktorské studium pro akademický rok 2019/2020

Okruhy témat disertačních prací doktorského oboru Mezinárodní ekonomické vztahy

(bližší informace o možných školitelích a jejich kapacitách získají uchazeči u vedoucího katedry)

Katedra mezinárodního podnikání (vedoucí katedry Ing. Petr Král, Ph.D.)

 • Proměny mezinárodních zbožových, finančních a měnových trhů a jejich dopad na jednotlivé aktéry
  • např. Vývoj směnných kurzů v České republice. Příčiny a dopady na zahraniční obchod.
  • nebo např. Dopad společné zemědělské politiky na agrární zahraniční obchod.
  • nebo např. Ekonomický růst a produktivita. Česká republika na přelomu století.
  • nebo např. Úrokové sazby a přímé zahraniční investice v České republice.
  • nebo např. Nezaměstnanost a regionální mobilita pracovní síly v České republice.
 • Systémové a institucionální uspořádání mnohostranného obchodního systému v měnících se politicko-ekonomických podmínkách
  • např. Globalizace světového obchodu. Klady a zápory.
  • nebo např. Diversifikace českého zahraničního obchodu.
  • nebo např. Klady a zápory členství ČR v EU.
 • Nové strategické směry v oblasti mezinárodního podnikání (s důrazem na různé aspekty marketingového, personálního a finančního řízení v mezinárodních prostředí)
  • např. Vliv sankčních opatření na vzájemný obchod České republiky a Ruské federace.
  • nebo např. Význam investičních pobídek v tuzemské ekonomice (zejména s důrazem na procesy optimalizace zisku, reinvestice a odliv dividend).
  • nebo např. Vliv digitalizace a vznikajících digitálních ekosystémů na průmyslová odvětví a mezinárodní obchod.
  • nebo např. Nové trendy v komunikaci firem se zákazníky a v nákupním chování spotřebitelů na B2C a B2B trzích, dopad na změny v řízení podniků v různých sektorech.
 • Konkurenceschopnost českých podnikatelských subjektů v měnících se politicko-ekonomických podmínkách
 • Průmysl 4.0
  • např. Nové trendy v řízení globálních odbytových řetězců
 • Nové pojetí statistik mezinárodního obchodu (národní pojetí vs. přeshraniční pojetí)

Školitelé na KMP:

 • prof. Ing. Hana Machková, CSc.
 • doc. Ing. Alexej Sato, CSc.
 • doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.