Doktorské disertační práce

Okruhy témat doktorských disertačních prací k přijímacímu řízení na doktorské studium pro akademický rok 2021/2022

Okruhy témat disertačních prací doktorského oboru Mezinárodní ekonomické vztahy

(bližší informace o možných školitelích a jejich kapacitách získají uchazeči u vedoucího katedry)

Katedra mezinárodního podnikání (vedoucí katedry Ing. Petr Král, Ph.D.)

 • Business inteligence (využití big data pro strategické řízení podniku, možnosti cloudových řešení, využití mobilních technologií v retailingu)
 • Interkulturní management (strategie řešení multikulturality v mezinárodních podnicích, interkulturní trénink a jeho efektivnost, efektivnost mezinárodně diverzifikovaných týmů)
 • Konkurenceschopnost českých podnikatelských subjektů v měnících se politicko-ekonomických podmínkách
 • Nové strategické směry v oblasti mezinárodního podnikání (s důrazem na různé aspekty marketingového, personálního a finančního řízení v mezinárodních prostředí)
  • např. Vliv sankčních opatření na vzájemný obchod České republiky a Ruské federace
  • nebo např. Význam investičních pobídek v tuzemské ekonomice (zejména s důrazem na procesy optimalizace zisku, reinvestice a odliv dividend)
  • nebo např. Vliv digitalizace a vznikajících digitálních ekosystémů na průmyslová odvětví a mezinárodní obchod
  • nebo např. Nové trendy v komunikaci firem se zákazníky a v nákupním chování spotřebitelů na B2C a B2B trzích, dopad na změny v řízení podniků v různých sektorech
 • Proměny mezinárodních zbožových, finančních a měnových trhů a jejich dopad na jednotlivé aktéry
  • např. Vývoj směnných kurzů v České republice. Příčiny a dopady na zahraniční obchod
  • nebo např. Dopad společné zemědělské politiky na agrární zahraniční obchod
  • nebo např. Ekonomický růst a produktivita.
  • nebo např. Úrokové sazby a přímé zahraniční investice v České republice
  • nebo např. Nezaměstnanost a regionální mobilita pracovní síly v České republice
 • Průmysl 4.0
  • např. Nové trendy v řízení globálních odbytových řetězců
 • Strategie retalingových firem a vývoj struktury trhu (on-line a off-line retailing, organizace nákupu a cenová tvorba, regulace chování podnikatelských subjektů a její účelnost, chování spotřebitele)
 • Udržitelné podnikání (nadnárodní korporace a jejich motivace k udržitelnému podnikání, inovační proces a efekty nových business modelů – sdílená ekonomika, sociální podnikání, ekonomické a společenské dopady)

Školitelé na KMP:

 • doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, Ph.D., M.A.
 • doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.
 • prof. Ing. Hana Machková, CSc.
 • doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D.
 • doc. Ing. Alexej Sato, CSc.
 • doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
 • prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.